کاش کنارم میماندی..تا بدانی..دنیا بدون تو..برایم دنیایی بدون توست