سلام خوبید؟..منم خوبم به شدت در گیر امتحانامگریه

تا حالا شش کیلو کم کردم..من تو کم کردن وزن استادم حسابی...خنثی

یه پروژه هم دارم با یه استاد...چی بگم...با من زیاد خوب نیست..خدا کنه به خیر بگذره...بغل