بدنبال کسی میگردم
که غمش را با من تقسیم کند
من دلم را با او
و دو تائی پس از آن
به تماشای بهاری برویم
که شقایقها را امسال به صحرا بخشید
و بگوئیم که دل دادن آسان است
دلم را بگیر و دلت را بر من ده
پس تا شقایق هست باز زندگانی هست
باز عشق هست
باز ما هستیم
و این ما جاودانه خواهد بود