دختر خاله نشسته رو مبل..کنار بقیه دختر خاله ها...یه دفعه پسر دایی کوچیکه (یازده سالشه) از دور واسش ب.وس میفرسته..

دختر خاله رو به بردارش که ته سالن نشسته

-داداش  پسر دایی برام بوس فرستاد ..چیزی بهش نمیگی؟سوال

دختر خاله ها میخندن..همه منتظر عکس العمل پسر خاله هستن...لبخندلبخند

پسر خاله رو به تی وی..خنثی

-چی بگم..مگه زنمی؟..خواهرمیخمیازه

ماخنده

پ.ن.پسر خاله و پسردایی هر دو همسن هستن..یازده سالشونه

پ.ن.دختر خاله بیست و یک سالشه..