دلم برای کودکیم می سوزد. تمام حسرتم از دنیا نوشتن با خودکاربود !

نامم را پدرم انتخاب کرد ، نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم! دیگر بس است ، راهم را خودمانتخاب می کنم. ( دکتر شریعتی )