روزگار نمک می پاشد و
من چنان پیچ و تاب می خورم که
همه فکر می کنند ،

می رقصم