برایت دعا می کنم ،
هر شب که یاد خاطره های مهربانت خلوتم را بارانی می کند ،
هر شب که حضور مهربانت همه ی فضای قلبم را غرق در انتظاری بی پایان می کند ،
هر شب ،
هرگاه که نزدیکتر از همیشه با خدا درد و دل می کنم برایت دعا می کنم مهربان من ،
دعا می کنم که هیچ گاه جز به شوق چشم های مهربانت غرق اشک نشود ،
دعا می کنم که هرگز دستهای پر مهرت تنها نماند ،
دعا می کنم که قلب عزیزت همیشه غرق در شادی باشد
و
دعا می کنم بهترین ها ازان تو باشد