در این شهر صدای پای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند در ذهن طناب دار تو را می بافند .

( مردمی که صادقانه دروغ می گویند )