تمام چسب زخمهایت را هم که بخرم

باز نه زخم من خوب میشود نه زخمهای تو!