دست به صورتم نزن !!
می ترسم بیفتد..
نقاب خندانی که بر چهره دارم!
و بعد ..
سیل اشک هایم تو را با خود ببرد ..
و باز ..
من بمانم و تنهایی! ..