.دستهایم را تا ابرها بالا برده ای

وابرها را تا چشمهایم پایین

عشق را در کجای دلم.....

پنهان کرده ای

که هیچ دستی به ان نمیرسد