عارفی را پرسیدند : روی نگین انگشتر چه حک کنیم
که وقتی شادیم به آن بنگریم و هر وقت
غمگینیم به آن نظر کنیم ؟
گفت :حک کن

"می گذرد "