هرچه را دوست بداری همان خواهی شد
عشق کیمیاگری است!
هرگز دوست دار چیزهای نادرست مباش چون وجود
تو را تغییر می دهند زیرا هیچ چیز چون
عشق توانایی تغییر ندارد!
عشق چیزی است که می تواند تو را بالا ببرد و به عروجت برساند!
پس چیزی فراتر از خودت را دوست بدار!!!