تو این شب عزیز..ارزو میکنم

همه کسانی که دوستشون دارم...

سلامت.

شاد....

در امنیت...

در اسایش...

غرق در خوشبختی ابدی...

در کنار هم...

بدون دغدغه...

تا اخر دنیا 

به سر ببرند

 

بغل