کوروش کبیر

 

 

 

دختری به کوروش کبیرگفت: من عاشقت هستم
کوروش کبیرگفت:لیاقت شما برادرم است که از من زیباتر است وپشت سرشماایستاده!!!
دخترک برگشت و دیدکسی نیست
کوروش گفت:اگرعاشق بودی،پشت سرت را نگاه نمیکردی

/ 2 نظر / 9 بازدید
شهربرفی

اتفاقا رفته بودم شیراز . تخت جمشید فوق العاده است . داره داغون میشه . مثل آدم ازش مراقبت نمی کنن . خیلی دلم گرفت که اسکندر دیوونه همشو آتیش زد . دیگه هیچی ازش باقی نمونده[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]