دل تنگ..

دلتنگم..

دلتنگ گذشته ام..دلتنگ ان دخترک خام و قشنگ که همه چیز را زیبا میدید.!

نمیدانم ایراد از کجاست؟..از من؟..از زمانه؟...از ادم های اطراف من؟...

نمیدانم ..هیچ نمیدانم..این روزها درک و فهمیدن همه چیز علامه ی دهر بودن میطلبد!

کاش همچنان خام می ماندم...

خواب در دنیای بی خیالی...

دنیای شیرین و معصومیت کودکی...

/ 2 نظر / 9 بازدید