روزت مبارک

 
 
 
 

 

 

تو شاهکار خالقی... تحقیر را باور نکن.. بر روی بوم
زندگی هر چیز میخواهی بکش.. زیبا و زشتش پای
توست.. تقدیر را باور نکن.. تصویر اگر زیبا نبود ،
نقاش خوبی نیستی.. از نو دوباره رسم کن ،تصویر
را باور نکن... خالق تو را شاد آفرید.. آزاد آزاد آفرید،
پرواز کن تا آرزو.. زنجیر راباور نکن روزت مبارک گلم
/ 1 نظر / 8 بازدید
بانو

روزت مبارک خانومی..